ANBI-status

Per 1 januari 2013 is stichting Cultuurbord door de belastingdienst aangemerkt als culturele Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het afzien van een vrijwilligersvergoeding kan – onder bepaalde voorwaarden – eveneens worden gezien als een aftrekbare gift. Ten slotte is het mogelijk om sommige kosten, die ten behoeve van de stichting zijn gemaakt, maar niet vergoed werden (zoals reiskosten) als gift op te voeren.

De culturele ANBI-status verplicht de stichting ook tot het voeren van een deugdelijke administratie en het verstrekken van de nodige informatie op de website. Op deze website is uiteraard van alles te vinden over het bestuur en de werkzaamheden van de stichting. In het licht van de publicatieverplichting hebben we de gegevens, die een culturele ANBI moet publiceren, puntsgewijs onder elkaar gezet.

 

Naam

Onze naam: Stichting Cultuurbord.

De stichting is ook wel bekend onder de namen van de projecten; zoals Sunday Assembly, Knalland, ImprovXL, de Snijtafel, Lena in een Lijstje of Theatergroep JUT. Voorheen was de stichting genaamd “Stichting Mee-Eeter”.

 

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

814566224

 

Contactgegevens van de instelling

info@cultuurbord.nl

+31618745227

Moesstraat 8

3581 RR

Utrecht Nederland

 

Algemeen
NL21 INGB 0004 2725 89 t.n.v. Stichting Cultuurbord

de Snijtafel
NL72 TRIO 0391 1669 56 t.n.v. Stichting Cultuurbord

Knalland
NL81 TRIO 0777 8239 26 t.n.v. Stichting Cultuurbord

Secret Artists In Residence
NL75 BUNQ 2070 8341 58 t.n.v. Stichting Cultuurbord

 

KvK nummer

05066594

 

Doelstelling

De huidige statutaire doelstelling van stichting Cultuurbord is “het produceren en uitvoeren van culturele en maatschappelijke projecten in het bijzonder op het gebied van (podium)kunst en community-art”. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door als producent, adviseur en/of toezichthouder daartoe strekkende en aan het doel bevorderlijke acties te ondernemen.

 

Beleidsplan

U kunt het actuele beleidsplan opvragen via info@cultuurbord.nl
De stichting zit in de lift. De projecten krijgen steeds meer succes, bereik en schaal. Zowel Lena in Een Lijstje, als de Sunday Assembly en Knalland krijgen steeds meer bestaansrecht en betekenis voor het culturele veld. Deze ontwikkeling wordt doorgezet. Er is steeds meer ervaring in huis – en op het bord – als het gaat om fondsenwerving, PR, participatie, educatie en organisatie en het opschalen van projecten. Er ontstaan interessante samenwerkingen tussen de verschillende projecten van de stichting en spin-off concepten zoals de Ameezingband of er worden vrijwilligers uitgewisseld. Het succesvolle traject rondom het toneelstuk ‘Lena en een Lijstje’ zal vermoedelijk eveneens vervolgactiviteiten en vergelijkbare projecten aantrekken.

De stichting wil ‘open’ blijven staan voor nieuwe initiatieven en projecten, maar heeft niet de ambitie om zo veel mogelijk projecten aan te trekken. Indien de projecten in schaal en aantal blijven groeien, voorziet de stichting dat het noodzakelijk kan worden om in de toekomst een directeur aan te stellen. Hiernaast kan de stichting coaches, vrijwilligers of projectmedewerkers aanwijzen, die meer inhoudelijk en coördinerend meedraaien in de projecten en verantwoording afleggen aan het bestuur. Het bestuur zou dan in haar uitvoerende rol een stap terugzetten en zich nog meer toeleggen op toezicht en advies. Dit sturingsmodel sluit aan bij vergelijkbare instellingen en zou een verlichting van de werkdruk betekenen voor het bestuur. In de komende periode wordt de versteviging van de organisatie voortgezet.  

De stichting wordt in toenemende mate door succesvolle jonge makers -zoals bijvoorbeeld de cartoonist Argibald – ingeschakeld als toezichthouder, opdrachtgever en adviseur. Met het landelijk bekende cultuurkritische project ‘De Snijtafel’ en de toegenomen aandacht voor de Sunday Assembly wordt Cultuurbord in de komende jaren een steeds belangrijkere en stabielere speler te worden in het culturele en maatschappelijke veld. De stichting is zich bewust dat die hoop is ontstaan door inzet van vele vrijwilligers, jonge makers en anderen die zich vol passie hebben gestort op onze projecten. De stichting kijkt dan ook met dankbaarheid en trots terug op de afgelopen periode.

 

Bestuur

Penningmeester – Jasper van der Put

Voorzitter – Ewout Jansen (Cabaretier / Jurist)

Secretaris – Elizabeth Schuringa (Cultureel ondernemer)

Algemeen bestuurslid – Annelote De Graaf  (Jurist/ Muzikant )

Algemeen Bestuurslid – Tabitha Oost (Juridisch onderzoeker/docent)  

Algemeen Bestuurslid – Mánòn Suringa (Culturele projecten/educatie)

Oud-bestuurders van de stichting zijn ondermeer: Martine DeKoninck (Jurist), Evelien Stougie (Pedagoog, illustrator),Gerran Kroes (technicus), Merlijn Ramondt (jurist), Michelle de Wit (trainingsactrice) & Babs van den Born (onderwijs).

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting kent geen directie. De stichting heeft ook geen personeel. Wel kent de stichting projectleiders, artiesten, deelnemers en/of vrijwilligers. De stichting streeft naar een evenwichtig beloningsbeleid. Het bestuur ziet er niet alleen op toe dat gelden zorgvuldig worden besteed en dat er geen overschrijdingen plaatsvinden, maar bewaakt ook dat de begrotingen recht doen aan de inspanningen van betrokkenen.                                  

 

Actueel verslag

Voor een overzicht van onze projecten, verwijzen wij op de eerste plaats naar het overzicht op onze website en de video’s op onze hoofdpagina.

Een uitgebreid  “jaarverslag” kunt u opvragen via info@cultuurbord.nl

 

Financiële verantwoording

De wijze waarop de stichting fondsen en subsidie werft, is afhankelijk van het desbetreffende project. Als er geen omvangrijke eigen inkomsten verwacht worden, kunnen eventueel subsidie-aanvragen worden ingediend. Daarbij wordt rekening gehouden met het uitgangspunt dat bedragen niet al te groot zijn en in een redelijke verhouding staan met de projectinhoud. Vooral als het gaat om subsidie wordt zo specifiek mogelijk aangegeven welke kosten naar de directe uitvoerders gaan. In het kader van fondsen en sponsoren werven maakt de stichting gebruik van diverse vormen.

Het project Knalland ontving aanvankelijk geen subsidie, maar werd grotendeels uitgevoerd in opdracht van Eiland8/Sophie’s Kunstprojecten, die hun inkomsten met betrekking tot Knalland verkregen van woningbouwverenigingen Mitros & Portaal. Vanaf 2014 is voor Knalland wel subsidie gevraagd en gekregen. In het verleden heeft de stichting gelden mogen ontvangen van diverse partijen, zoals: de Rabobank, Janivo, het VSB fonds, het fonds voor cultuurparticipatie, de Gemeente Utrecht en het Prins Bernard Cultuur fonds. In 2017-2018 draaien steeds meer projecten van de stichting onafhankelijk van subsidie en is een trend waarneembaar van succesvolle crowdfunding campagnes.

Het komt soms voor dat een project anders verloopt dan verwacht en gelden anders moeten worden besteed dan voorzien. De stichting ziet er dan op toe dat de fondsen/subsidie verstrekkers tijdig en regelmatig om toestemming wordt gevraagd om de gelden anders dan begroot te besteden. Mogelijke meevallers van een project worden niet gebruikt om tekorten bij andere projecten op te vullen en kunnen niet gebruikt worden om de direct betrokkenen extra tegemoet te komen.

De stichting maakt op het gebied van fondsen werven en sponsoren gebruik van veel goodwill en netwerken. Vele free-lancers leveren op projectbasis een grotendeels onbezoldigde bijdrage. Daarbij kan de stichting genieten van een sterke kern mensen, die hun expertise vrijwillig inzetten voor de stichting. De stichting heeft genoeg in kas om de vaste lasten en een eventuele kleine tegenvaller op te vangen. De stichting is schuldenvrij. Voor de projecten zijn ten behoeve van subsidiegevers en anderen uitgebreide financiële evaluaties beschikbaar met nadere specificaties.  

 

Balans

2017: Inkomsten € 28.323,32 | Uitgaven € 32.382,72   
2016: Inkomsten € 37.305,39 | Uitgaven € 32.428,93
2015: Inkomsten € 85.138,49 | Uitgaven € 68.357,96
2014: Inkomsten € 56.752,69 | Uitgaven € 54.490,23
2013: Inkomsten € 63.761,46 | Uitgaven € 59.198,63
2012: Inkomsten € 23.826,82 | Uitgaven € 21.242,63
2011: Inkomsten € 20.692,54 | Uitgaven € 19.319,68

 

Toelichting balans

Vanaf midden 2008 tot 2010 vonden er binnen de stichting geen activiteiten plaats. In 2011 is het project Ondiep Aller Tijden uitgevoerd. In 2012 en 2013 is het project Flatmonument gerealiseerd. In 2013 zijn de projecten Diekmonument & Knalland van start gegaan. De inkomsten voor Diekmonument kwamen eind 2013 binnen, maar werden in 2014 besteed. Knalland is financieel grootste project van de stichting. Ten behoeve van Knalland is een tweede bankrekening geopend om geldstromen te scheiden en ten behoeve van een efficiënte taakverdeling. De kosten van het betalingsverkeer van de Triodos vallen daarom onder de kosten van het project Knalland en worden verantwoord in de verschillende projectevaluaties betreffende Knalland. In 2017 vonden echter minder  activiteiten plaats binnen Knalland. Deze ontwikkeling heeft zich helaas doorgezet in 2018. In de toekomst wordt echter naar verwachting (wederom) een vervolg aan Knalland gegeven.

In de loop van 2014 is het geplande project ‘Culturele Kerk’ opgegaan in de Sunday Assembly (Utrecht en Amsterdam). De Sunday Assembly ontvangt geen geen subsidie, maar functioneert op basis van directe ‘crowdfunding’ door talloze (kleine) donoren en vrijwilligers. Daarnaast draait het project op eigen bijdrages van de sprekers, Mezrab, The Venue, muzikanten, presentatoren, technici en vele anderen.  Het project Productietijgers ontving eveneens geen subsidie en werd in 2015 grotendeels gefinancierd door de deelnemers zelf naast een eigen bijdrage vanuit Ekko en een kleine particuliere bijdrage vanuit het bestuur en het projectteam. Vanaf 2014 is Cultuurbord meer gaan uitgeven aan (voor-)financiering van de projecten. Hierdoor zijn de eigen inkomsten en uitgaven behoorlijk gegroeid ten opzichte van 2013. In 2014 is aanspraak gemaakt op een vrijwilligersvergoeding in verband met de algemene website. Voor 2016 en 2017 geldt dat de projecten Improv XL, Sunday Assembly en de Soul Keys onafhankelijk waren van subsidie. Lena in een Lijstje werd gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds, Janivo. Ook vond een succesvolle crowdfunding campagne plaats. In 2017 en 2018 steunde Yarden dit project. Ook de Snijtafel begon in 2016 een succesvolle crowdfundingcampagne.